Ενημέρωση για τα κύρια σημεία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 για το Πρόγραμμα LIFE και ολοκλήρωση του έργου Οικοδόμησης Δυναμικού «Ίδρυση και Λειτουργία της Ελληνικής Task Force για το Πρόγραμμα LIFE»

    Από: Startup Team

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης της νέας Πρόσκλησης LIFE 2021 και της επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου Οικοδόμησης Δυναμικού «Ίδρυση και Λειτουργία της Ελληνικής Task Force για το Πρόγραμμα LIFE» – GR LTF (LIFE14 CAP/GR/000003) τέλος Ιουλίου μετά από πέντε χρόνια υλοποίησης, διοργανώθηκε στις 15 Ιουλίου 2021 η Διαδικτυακή Εκδήλωση: «Βασικά Σημεία της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 για το Πρόγραμμα LIFE/Τελικό Συνέδριο & Διεθνές Workshop της Greek LIFE Task Force» από την GR LTF, το Πράσινο Ταμείο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η εκδήλωση διακρίθηκε σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορούσε στην παρουσίαση των βασικών σημείων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 για το Πρόγραμμα LIFE. Ειδικότερα, την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, κος Ευστάθιος Σταθόπουλος, τονίζοντας το σημαντικό ρόλο του Πράσινου Ταμείου ως συντονιστής και συνδικαιούχος έργων LIFE, καθώς και ως φορέας ο οποίος καλύπτει μέρος της ιδίας συμμετοχής Ελλήνων δικαιούχων σε εγκεκριμένα έργα LIFE. Επιπλέον, την εκδήλωση χαιρέτισαν τα δύο νέα Εθνικά Σημεία Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE, η κα Χαρίκλεια Κλουκινιώτη, αρμόδια για το υπο-πρόγραμμα Μετριασμός και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και ο κος Στέλιος Αλειφαντής, υπεύθυνος για το νέο υπο-πρόγραμμα Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας. Στη συνέχεια το Εθνικό Σημείο Επαφής LIFE για το Περιβάλλον και Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου, κος Γεώργιος Πρωτόπαπας, αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά, τα νέα μέτρα και τις αλλαγές της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 κατά τη διάρκεια της οποίας ο προϋπολογισμός του Προγράμματος LIFE θα παρέχει οικονομική στήριξη ύψους €5,432 δισ. Η πρώτη ενότητα ολοκληρώθηκε με την ομιλία του κου Angelo Salsi, Επικεφαλής του Τμήματος D – Φυσικοί πόροι, κλίμα, βιώσιμη γαλάζια οικονομία και καθαρή ενέργεια του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA), ο οποίος παρουσίασε τα κύρια σημεία της Πρόσκλησης LIFE 2021, τα τέσσερα υπο-προγράμματα «Φύση και Βιοποικιλότητα», «Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής», «Μετριασμός και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» και «Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας», καθώς και ένα διευρυμένο φάσμα έργων LIFE: τα στρατηγικά έργα για τη φύση, τα στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα, τα έργα τεχνικής βοήθειας, τα τυπικά έργα δράσης και τα έργα που αφορούν σε άλλες δράσεις.

Δεύτερη ενότητα της εκδήλωσης αποτέλεσε το τελικό συνέδριο της GR LTF όπου οι πέντε Εμπειρογνώμονες της ομάδας παρέθεσαν τα κύρια αποτελέσματα των δράσεων του έργου. Συγκεκριμένα, η κα Κέλλη Κολιγιώργα, Εμπειρογνώμονας Επικοινωνίας για το Περιβάλλον, αναφέρθηκε στον ρόλο του έργου και τα κύρια αποτελέσματα των δράσεων επικοινωνίας, τονίζοντας ότι η ιστοσελίδα του έργου θα συνεχίσει να λειτουργεί και να ανανεώνεται στο πλαίσιο του After LIFE Plan. Ο κος Παναγιώτης Στρατάκης, Εμπειρογνώμονας Διαχείρισης Δεδομένων/GIS, παρουσίασε την Πλατφόρμας υποστήριξης για το Πρόγραμμα LIFE και τη Βάση Δεδομένων Έργων και Παραδοτέων LIFE στην Ελλάδα, δύο εργαλεία τα οποία παράχθηκαν στο πλαίσιο του έργου και θα συνεχίσουν να λειτουργούν μετά τη λήξη του. Στη συνέχεια, ο κος Νίκος Ψημμένος, Εμπειρογνώμονας Κλιματικής Αλλαγής αναφέρθηκε στις συνέργειες του Προγράμματος LIFE με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα, καθώς και στη δικτύωση με έργα Οικοδόμησης Δυναμικού και φορείς της Ε.Ε., εστιάζοντας στις επαφές τις οποίες ανέπτυξε η ομάδα καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, με στόχο την υιοθέτηση εμπειριών και την ανταλλαγή απόψεων ώστε να βοηθήσει τους δυνητικά δικαιούχους και να υποστηρίξει πληρέστερα τα δυο Εθνικά Σημεία Επαφής για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα. Επιπλέον, ο κος Δημήτρης Μπανούσης, Εμπειρογνώμονας Περιβάλλοντος, παρουσίασε την στρατηγική προσέγγιση και τον αντίκτυπο από τις δράσεις εκπαίδευσης εμπλεκόμενων φορέων για την υποβολή προτάσεων LIFE, και της αναγνώρισης συγχρηματοδοτικών πηγών. Επίσης, ο κος Βασίλης Μποντζώρλος, Εμπειρογνώμονας Φύσης και Βιοποικιλότητας παρέθεσε τα κύρια αποτελέσματα και τους βασικούς άξονες μεθοδολογικής προσέγγισης της ανάλυσης των After LIFE Plans που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα από το 2000 και αναφέρθηκε στη διαδικασία θέσπισης των Περιφερειακών Σημείων Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE τα οποία έχουν οριστεί πλέον στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Το τελικό συνέδριο του έργου ολοκληρώθηκε με την επίσημη παρουσίαση των Περιφερειακών Σημείων Επαφής.

Η τρίτη και τελευταία ενότητα της εκδήλωσης αφορούσε στο διεθνές workshop της GR LTF κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποίησαν παρουσιάσεις εκπρόσωποι έργων Οικοδόμησης Δυναμικού και Εθνικών Σημείων Επαφής της Κύπρου, της Λετονίας, της Ρουμανίας, της Πολωνίας και της Κροατίας, τονίζοντας τη χρησιμότητα της συνέχειας υλοποίησης έργων Οικοδόμησης Δυναμικού για το Πρόγραμμα LIFE στις χώρες της ΕΕ.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν, μέσω της πλατφόρμας ePresence, 212 συμμετέχοντες από όλη τη χώρα, από τον ιδιωτικό τομέα, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και από ΜΚΟ, ερευνητικά κέντρα και την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Οι παρουσιάσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου, στον σύνδεσμο: bit.ly/2UBYgTQ