Η μέθοδος “Lean Start Up” | Eric Ries

    Από: Startup Team

Η μέθοδος “Lean Start Up” βοηθά τις επιχειρήσεις να λάβουν καλύτερες και πιο γρήγορες επιχειρηματικές αποφάσεις. Η μέθοδος αυτή βοηθά σε ένα επιχειρηματικό τοπίο γεμάτο κινδύνους τις επιχειρήσεις να καταφέρουν να επιτύχουν τους στόχους.