Η συμβολή των φορέων εργασίας στην εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος

    Από: Startup Team

Εκπρόσωποι από σχεδόν όλες τις χώρες του πλανήτη συναντιούνται στη Γλασκώβη, στη Διάσκεψη Κορυφής για την κλιματική αλλαγή COP26 (UN Climate Change Conference), με στόχο να επιταχυνθούν οι ενέργειες για την επίτευξη των στόχων που προβλέπει η Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Η ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και η αντιμετώπιση των επιπτώσεών της είναι αναπόσπαστο στοιχείο για την επίτευξη όλων των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations’ Sustainable Development Goals – SDGs), οι οποίοι τέθηκαν το 2015, όταν τα κράτη μέλη του ΟΗΕ υιοθέτησαν ένα σχέδιο για να επιτύχουν ένα καλύτερο μέλλον για το σύνολο της ανθρωπότητας. Κάθε στόχος (SDG) αντιπροσωπεύει μια έκκληση στα ενδιαφερόμενα μέρη να ενώσουν τις δυνάμεις τους επιδιώκοντας την ευημερία των ανθρώπων και τη βιωσιμότητα του πλανήτη, τώρα και στο μέλλον.

Με αφορμή τη Διάσκεψη Κορυφής για την κλιματική αλλαγή COP26, ο Όμιλος Adecco υπογραμμίζει τα σημεία επαφής μεταξύ των φορέων του κόσμου της εργασίας και των SDGs, με σκοπό να προετοιμάσει το έδαφος για μια ευρεία συζήτηση που θα συμβάλει στην ανάδειξη της απασχόλησης ως κύριο μοχλό της βιώσιμης ανάπτυξης.

Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της

Είτε άμεσα είτε έμμεσα, η απασχόληση και η απασχολησιμότητα διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην υλοποίηση κάθε SDG. Για παράδειγμα, ο SDG 14 στοχεύει στη διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανικών πόρων και ο SDG 15 στην προστασία του χερσαίου οικοσυστήματος. Πώς όμως συνδέονται οι παραπάνω στόχοι με την αγορά εργασίας;

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στερούν άμεσα πολλά από τα μέσα που αφορούν στην παραγωγική διαδικασία και αποκλείουν εργασιακά τους ανθρώπους που εξαρτώνται από αυτά. Έχουν επίσης άμεσο αντίκτυπο στην πρόσβαση σε πρώτες ύλες και κατά συνέπεια στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, καταλήγοντας να θέτουν σε κίνδυνο τις ευκαιρίες απασχόλησης. Ως εκ τούτου, οι φορείς του κόσμου της εργασίας έχουν ευθύνη να αγωνιστούν για την επίτευξη των SDGs, αλλά είναι επίσης προς το συμφέρον τους – ως διαμορφωτές της αγοράς εργασίας – να εξασφαλίσουν την προστασία του πλανήτη και των ανθρώπων.

Όσον αφορά στους εργαζομένους που κινδυνεύουν να χάσουν τα προς το ζην λόγω της άμεσης επίδρασης της κλιματικής αλλαγής και λόγω των έμμεσων επιπτώσεων που επιφέρει, οι ενδιαφερόμενοι φορείς της αγοράς εργασίας πρέπει να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τους επηρεαζόμενους από τις επιπτώσεις αυτές και να επιδιώξουν περισσότερη διαφάνεια σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους στον τομέα της εργασίας.

Καθώς οι επιχειρήσεις μεταβαίνουν σε πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα προκειμένου να μειωθεί η υπεραλίευση ή η αποψίλωση των δασών, ο αντίκτυπος στις αγορές εργασίας και ενδεχομένως στις απαιτούμενες δεξιότητες είναι αναπόφευκτος. Στην πράξη, οι εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν διορθωτικά μέτρα, όπως αναβάθμιση δεξιοτήτων, παροχή συμβουλών και επαγγελματικού προσανατολισμού, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να διατηρήσουν την απασχολησιμότητά τους.

Διασφάλιση δίκαιης πρόσβασης στην εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση

Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει και οι εταιρείες πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στις δεξιότητες των εργαζομένων και την απασχολησιμότητα. Εκεί έρχεται ο SDG 4 , ο οποίος απαιτεί ποιοτική εκπαίδευση και δια βίου μάθηση για όλους τους εργαζομένους.  Στην ουσία, πρέπει να διασφαλιστεί περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά στις αναγκαίες δεξιότητες και την πρόσβαση στη μάθηση, ώστε οι εργαζόμενοι να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς, όπως αυτές διαμορφώνονται από την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση, καθώς και την στροφή προς ένα περισσότερο ευέλικτο εργασιακό μέλλον.

Καταπολέμηση της φτώχειας, παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπής εργασία

Την ίδια στιγμή, ο SDG 8 επικεντρώνεται στην οικονομική ανάπτυξη, την πλήρη και παραγωγική απασχόληση καθώς και την αξιοπρεπή εργασία για όλους. Στην πράξη, η ευελιξία στην αγορά εργασίας θα καταστήσει τον κόσμο της εργασίας πιο δίκαιο και θα τον κάνει να λειτουργεί καλύτερα για τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο ή άλλα χαρακτηριστικά. Η εξάλειψη των μισθολογικών διαφορών, των εμποδίων πρόσβασης στην εργασία και της καταπίεσης των εργαζομένων, αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. Επιπλέον, ή παροχή ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος είναι το κλειδί για την ευημερία των εργαζομένων, μιας και η ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας αποτελεί βασικό παράγοντα επιβίωσης μιας εταιρείας στον σημερινό χώρο της εργασίας (SDG 3). Τέλος, όσον αφορά τον SDG 1 για τον τερματισμό της φτώχειας, ο Όμιλος Adecco επιδιώκει την καθολική εφαρμογή της νόμιμης απασχόλησης, η οποία αποτελεί το κλειδί για τη δημιουργία βασικών δικλείδων κοινωνικής προστασίας.