Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου ΓΔ του e-Ε.Φ.Κ.Α.

    Από: Startup Team

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ Προκήρυξη του Υπουργού  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργού Εσωτερικών για την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Τα καθήκοντα των προϊσταμένων των προκηρυσσόμενων θέσεων ευθύνης είναι τα
ακόλουθα:

Κύρια Καθήκοντα

 • Μεριμνά για τον αποτελεσματικό συντονισμό και την υποστήριξη της παραγωγικής
  λειτουργίας των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΠΥΣΥ.
 • Μεριμνά για την ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών της ΠΥΣΥ με την αποστολή
  και το σκοπό του Φορέα.
 • Παρακολουθεί την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγραμματισμού και τη λήψη
  μέτρων για την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων.
 • Παρακολουθεί διαρκώς και αξιολογεί την απόδοση των Τοπικών Υπηρεσιών και
  προβαίνει στη σύνταξη μηνιαίων και εκτάκτων αναφορών προς τη Γενική Διεύθυνση
  Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας με τα αποτελέσματα και τις σχετικές προτάσεις.
 • Μεριμνά για την καταγραφή και την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στην
  εξυπηρέτηση των πολιτών.
 • Συνεργάζεται με τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης καθώς και τα ΚΕΑΟ για
  υποθέσεις αρμοδιότητάς τους.
 • Εξειδικεύει τους στρατηγικούς σκοπούς της ΠΥΣΥ και των Τοπικών Διευθύνσεων τις
  οποίες εποπτεύει.
 • Εισηγείται για τη συνεχή βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων
  αρμοδιότητάς του/της, με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού
  ανασχεδιασμού, μέσω της Γεν. Δ/νσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας.
 • Συνεργάζεται σε όλα τα επίπεδα με τη Γεν. Δ/νση Υπηρεσιών και Διαχείρισης
  Λειτουργίας.
 • Εξασφαλίζει την συνεργασία των διευθύνσεων ως προς τη διαχείριση των καταστάσεων
  κρίσεων.
 • Διαχειρίζεται, αξιοποιεί, παροτρύνει και συντονίζει το έργο των Προϊσταμένων των
  οργανικών μονάδων που υπάγονται στην ΠΥΣΥ για την επίτευξη των επιχειρησιακών
  τους στόχων, παρακολουθεί την πορεία υλοποίησής τους σε τακτά και έκτακτα χρονικά
  διαστήματα και προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.
 • Διαχειρίζεται και αξιοποιεί το προσωπικό και τις μονάδες που εποπτεύει ώστε να
  επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι.
 • Αξιολογεί το προσωπικό σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 • Εγκρίνει τα περιγράμματα θέσεων εργασίας των υπαλλήλων των υποκείμενων
  οργανικών μονάδων, εκτός των θέσεων ευθύνης.
 • Καθορίζει, επιβλέπει και εφαρμόζει μεθόδους και δράσεις με σκοπό τη διαρκή βελτίωση
  της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών.
 • Φροντίζει για την υποστήριξη της λειτουργίας των Τοπικών οργανικών μονάδων του eΕΦΚΑ.
 • Προβάλει και προωθεί τις υπηρεσίες που προσφέρει ο e-ΕΦΚΑ προς τους πολίτες και
  τις επιχειρήσεις, καθώς και των ωφελειών που απορρέουν από τις υπηρεσίες αυτές.
 • Προωθεί ζητήματα σχετικά με την επικοινωνία και την εξυπηρέτηση των πολιτών και
  ιδίως την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας.
  Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία
 • Εκπροσωπεί την ΠΥΣΥ όπου απαιτείται και ορίζεται από γενικές και ειδικές διατάξεις.
 • Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ προκειμένου
  να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα
  Κοινωνικής Ασφάλισης

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1α.Για την πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων δικαίωμα υποβολής αίτησης
υποψηφιότητας έχουν οι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., των Ανεξάρτητων Αρχών
και των ΟΤΑ β΄ βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ όλων των
κλάδων/ειδικοτήτων. Οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι,
ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν.
Όλοι οι παραπάνω υποψήφιοι πρέπει να υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα
(ν.3528/2007, όπως ισχύει) και επιπλέον κατά την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων υποψηφιοτήτων:
έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) τουλάχιστον
έτος ή

 • έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή
 • είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της
  Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) ή κάτοχοι
  αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και κατέχουν τον βαθμό Α΄
  με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθμό αυτόν και έχουν ασκήσει
  καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος για τρία (3) έτη τουλάχιστον ή
 • κατέχουν τον βαθμό Α΄ με τουλάχιστον δέκα (10) έτη πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό
  αυτόν και έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου για πέντε (5) έτη τουλάχιστον, εκ των
  οποίων δύο (2) έτη σε Διεύθυνση.

Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ., όπως ισχύουν, λαμβάνεται
υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής
Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και
Ειδικές Γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α`
και Β` βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε
οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

1β. Πρόσθετα τυπικά προσόντα
Τριετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ ή των ενταχθέντων σε αυτόν
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Βρείτε την προκύρηξη εδώ.