Tα συμπεράσματα του 8ου Φόρουμ για Πράσινες Επενδύσεις

    Από: Startup Team

Οι παρουσιάσεις και οι συζητήσεις τόνισαν ότι o Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου (BSEC) προσφέρει το πλαίσιο για την ενίσχυση και εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων και προγραμμάτων ικανών να βοηθήσουν στην άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας, των σοβαρών διαταραχών στη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς και του αυξημένου αριθμού καταστροφών που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή.

Ο ενεργειακός τομέας αναγνωρίστηκε ως ένας τομέας που επλήγη σοβαρά από την τρέχουσα πανδημία καθώς προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, εξ αιτίας των διαταραχών που παρατηρήθηκαν στους τομείς της ζήτησης, των μεταφορών και της παραγωγής.

Επισημάνθηκε ότι οι μηχανισμοί περιφερειακής συνεργασίας και συντονισμού, που παρέχει ο BSEC, έχουν την δυνατότητα να συμβάλουν στην άμβλυνση των διαταραχών αυτών.

Συζητήθηκαν διεξοδικά οι δυνατότητες επενδύσεων στα κράτη μέλη της BSEC για τον πράσινο μετασχηματισμό των οικονομιών τους και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στην περιφέρεια BSEC.

Οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν τη δέσμευση των αντίστοιχων κυβερνήσεων και θεσμών τους για την υλοποίηση του 7ου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG7) των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να διασφαλισθεί η πρόσβαση σε προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους.

Οι επενδύσεις στην Πράσινη Ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα και για την επίτευξη του SDG7 και γενικότερα, για την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας.

Τα κράτη μέλη του BSEC θα πρέπει να δημιουργήσουν κατάλληλο διοικητικό και νομικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση των επενδύσεων αυτών, καθώς οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απαιτούν την ανάπτυξη κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και κανονιστικού πλαισίου από τα κράτη μέλη.

Τονίστηκε η χρησιμότητα της δημιουργίας της απαραίτητης νομικής βάσης για την ενθάρρυνση, την προώθηση και την κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Από την άποψη αυτή τα κράτη μέλη του BSEC, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με μεγάλες δυνατότητες όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό, θα πρέπει να επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών και των άλλων κτηρίων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η έρευνα και η ανάπτυξη τεχνολογιών καθαρής ενέργειας στα κράτη μέλη του BSEC πρέπει να ενθαρρυνθούν περαιτέρω και για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες επικοινωνίας και ανταλλαγής επαγγελματικής εμπειρογνωμοσύνης, που διατίθενται μέσω του δικτύου πράσινης ενέργειας (BSEC – GEN).

Είναι ανάγκη να εκπονηθούν περισσότερα έργα για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις χώρες του BSEC και για την επίτευξη αυτών των στόχων τόσο οι κυβερνήσεις των κρατών μελών όσο και η Διεθνής Γραμματεία του Οργανισμού (PERMIS) θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα (GCF), καθώς και άλλες πηγές χρηματοδότησης που συνδέονται με τον ΟΗΕ και αφορούν χώρες με αναπτυσσόμενες και υπό-ανάπτυξη οικονομίες.

Οι παρουσιάσεις και οι συζητήσεις τόνισαν ότι ο BSEC προσφέρει το πλαίσιο για την ενίσχυση και εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων και προγραμμάτων ικανών να βοηθήσουν στην άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας και των σοβαρών διαταραχών στη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς και του αυξημένου αριθμού καταστροφών που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή.

Ο καθηγητής Δημ. Μαυράκης αναφέρθηκε σε ορισμένες πολύτιμες ιδέες που θα πρέπει να εξετασθούν από την ομάδα εργασίας του BSEC για την ενέργεια (BSEC – WGE), καθώς η εφαρμογή τους θα μπορούσε να είναι επωφελής για τα κράτη μέλη του Οργανισμού, ιδίως αυτές που σχετίζονται με:

  • την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αγοράς χονδρικής ενέργειας του Εύξεινου Πόντου,
  • την δημιουργία μίας περιφερειακής χονδρικής αγοράς φυσικού αερίου μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών μελών,
  • την προώθηση των επενδύσεων στον τομέα της πράσινης ενέργειας μέσω του παρόντος FORUM που εξυπηρετεί τον διπλό στόχο:
    • της συνεργασίας για την οικονομική ανάπτυξη των κρατών μελών του BSEC και
    • της συμβολής στις παγκόσμιες προσπάθειες για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι συμμετέχοντες στο Φόρουμ ενθαρρύνουν την Ομάδα Εργασίας του BSEC για την Ενέργεια (BSEC -WGE), τους Δήμους και τις Ακαδημαϊκές Κοινότητες των χωρών – μελών, να βρουν τρόπους συνεργασίας και αποτελεσματικές πολιτικές και καινοτόμες λύσεις στα προαναφερθέντα θέματα.