Πόσες Ημέρες έχεις να μπεις στο STARTUP.GR? Δες τι έχασες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Κατάρτιση 4.000 νέων στο λιανικό εμπόριο

Κατάρτιση 4.000 νέων στο λιανικό εμπόριο
Ημερομηνία: 24/11     Εμφανίσεις: 819
από: Edujob.gr - όλες οι αναρτήσεις του/της Edujob.gr -

H Edujob e-Mentoring είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της συμβουλευτικής, σε θέματα σπουδών και καριέρας. Αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες και το διαδίκτυο, η edujob καθιερώνει την πρωτοποριακή υπηρεσία e-mentoring, η οποια υλοποιείται μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σταδιοδρομίας, σχεδιά...

Η ΕΣΕΕ προσφέρει συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση, πρακτική και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 4.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, σε αντικείμενα του Λιανικού Εμπορίου και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες ώστε να ενταχθούν/επανενταχθούν απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον κλάδο.

Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα). Η Κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στις εξής διαδοχικές φάσεις:

Φάση Α: α’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών

Φάση Β: α’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών

Φάση Γ: β’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών

Φάση Δ: β’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών

 

3.1.1 Μητρώο ωφελουμένων

Oι δυνητικοί ωφελούμενοι θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμέτοχης στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα http://www.esee-emporio.gr. Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφόσον επιλεγεί βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται ακολούθως, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων».

Το Μητρώο Ωφελουμένων τηρείται από την Ε.Σ.Ε.Ε. Σε αυτό καταγράφονται όλοι οι δυνητικοί ωφελούμενοι του Προγράμματος, μετά την αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεών τους, με την ένδειξη «επιτυχών» ή «άκυρος». «Άκυρη» θεωρείται μια υποψηφιότητα εφόσον δεν πληροί τις προϋποθέσεις της εκάστοτε Πρόσκλησης ή δεν προσκομίσει εγκαίρως τα ζητούμενα από την Πρόσκληση δικαιολογητικά. Οι υποψήφιοι εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά, με βάση τη μοριοδότησή τους. Κάθε υποψήφιος χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό αριθμό ΚΑΥΑΣ (Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής). Πρόσβαση στα στοιχεία του Μητρώου που τους αφορούν διαθέτουν και οι υποψήφιοι μέσω διαδικτύου, προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση της αίτησής τους, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αριθμό ΚΑΥΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.Quick Pad

One device to rule them all
18-07-2018 - 21:02
δείτε περισσότερα

Startup School 2018 - from Y Combinator

Y Combinator’s free online course for startups
18-07-2018 - 17:00
δείτε περισσότερα

BotStar V2

Design, develop and train chatbots. Visually!
18-07-2018 - 15:13
δείτε περισσότερα

Bubble 2.0

Build and host web applications without having to write code
18-07-2018 - 15:00
δείτε περισσότερα

Effct

SAAS platform to help you publish audio content on Alexa
18-07-2018 - 12:48
δείτε περισσότερα

Water Intake Reminder

Android app that reminds you to drink, tracks hydration
18-07-2018 - 12:47
δείτε περισσότερα

Appbot

Tool to understand customer feedback across all channels
18-07-2018 - 12:39
δείτε περισσότερα

Invest Theory

See what others are trading. Get free stock alerts.
18-07-2018 - 12:33
δείτε περισσότερα

ARMeto

Video shooting app that plays in AR
18-07-2018 - 12:31
δείτε περισσότερα

Tododay

A to-do application based on "day".
18-07-2018 - 12:25
δείτε περισσότερα