Πανεπιστήμιο Πειραιώς | ΜΒΑ πλήρους φοίτησης με διάρκεια 3 εξαμήνων.

    Από: Startup Team

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, προσκαλεί υποψήφιους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη νέα σειρά του μεταπτυχιακού προγράμματος:

ΜΒΑ πλήρους φοίτησης, διάρκειας 3 εξαμήνων Στο εν λόγω Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά προσόντα και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν από 25/08/2014 μέχρι 15/09/2014 στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση
2. Επίσημο Αντίγραφο Πτυχίου
3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών των προπτυχιακών Σπουδών
4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει)
5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ της αλλοδαπής
6. Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής Γλώσσας
7. Βιογραφικό Σημείωμα
8. Δύο (2) συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ και μία (1) από εργοδότη, αν υπήρξε ή υπάρχει (σε έντυπα του Τμήματος)
9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
10. Τέσσερις (4) φωτογραφίες, μεγέθους διαβατηρίου, οπισθογραφημένες

Τα υπ’ αριθμόν 4 έως 6 δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα, τα δε δικαιολογητικά 1 έως 8 υποβάλλονται εις διπλούν (το ένα αντίγραφο απλή φωτοτυπία σε ξεχωριστό φάκελο).

Για έντυπα αιτήσεων και σχετικό πληροφοριακό φυλλάδιο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη: Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή και Δημητρίου 80 Πειραιάς 185 34 Τηλ: 210-4142110, 210-4142113, 210-4142281

Επίσης, πληροφορίες και τα ανωτέρω έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.mba-unipi.gr αλλά και μέσω email : mbasecr@unipi.gr