ΕΒΕΠ: 4 υποτροφίες για μεταπτυχιακές οικονομικές σπουδές

    Από: Startup Team

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, αξιοποιώντας την ευγενή χορηγία – στη μνήμη του εκλιπόντος Προέδρου Γεωργίου Κασιμάτη – του IST College και του Ομίλου Ξυνή, προσφέρει τέσσερις υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Οικονομικές Σπουδές.

Εν όψει του νέου ακαδημαϊκού έτους, 2014-2015, ανακοινώνει αναλυτικά τα αντικείμενα, καθώς και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η επιλογή των επικείμενων μεταπτυχιακών φοιτητών (δύο για κάθε εκπαιδευτικό φορέα).
Οι προσφερόμενες μεταπτυχιακές σπουδές, αφορούν στα κάτωθι προγράμματα:

Α) Για το IST College:

 • MBA (Master in Business Administration)
 • MSc International Tourism and Hospitality Management
 • MSc Accounting with Finance (top up)
 • MSc International Accounting and Finance
 • MSc Web & Mobile Computing
 • MSc Internet & Database systems

Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο: «London South Bank University» (Σημειώνεται ότι το εν λόγω Πανεπιστήμιο, το οποίο και εκχωρεί τον μεταπτυχιακό τίτλο, έχει δικαίωμα να μην επιτρέψει τη λειτουργία τμήματος αν σε αυτό έχουν εγγραφεί λιγότεροι από 15 φοιτητές. Στην περίπτωση αυτή, ο υπότροφος μπορεί να επιλέξει άλλο πρόγραμμα.)

Β) Για τον Όμιλο Ξυνή

 • MBA (Master in Business Administration)
 • MSc Marketing Management

Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο: «Mediterranean College»

Κριτήρια Συμμετοχής

Α) Κοινωνικά

Ο υποψήφιος υπότροφος πρέπει:

 • Να συνδέεται με εγγεγραμμένη στα μητρώα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς επιχείρηση με την ιδιότητα του επιχειρηματία, τέκνου του ή εργαζόμενου σε αυτή, είτε να είναι υπάλληλος του Ε.Β.Ε.Π., ή τέκνο αυτού
 • να έχει ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
 • να μην υπερβαίνει την ηλικία των 36 ετών
 • να έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως και 25.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 2.000 ευρώ ανά προστατευόμενο τέκνο.

Σημείωση: Μία εκ των υποτροφιών, εφόσον εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον, προσφέρεται σε αποφοιτήσασα οικότροφο του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας.

Β) Ακαδημαϊκά
Για το IST College:

 • Πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου με βαθμό τουλάχιστον 6,2 ή Πτυχίο Βρετανικού Πανεπιστημίου με βαθμό τουλάχιστον 2:2
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον IELTS 6,5 ή TOEFL 610 (Advanced)

Για τον Όμιλο Ξυνή:
1. Προϋποθέσεις εγγραφής στο ΜΒΑ:

 • Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει πτυχίο, απαιτείται εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 7 ετών.
 • Εάν έχει πτυχίο, απαιτείται εργασιακή εμπειρία 3 ετών

2. Προϋποθέσεις εγγραφής στο MSc:

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής Γλώσσας, IELTS επιπέδου 7 ή αντίστοιχο.
 • Εργασιακή εμπειρία

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με το γνήσιο της υπογραφής, της Επιχείρησης-μέλους του Ε.Β.Ε.Π. στην οποία θα αναφέρεται η σχέση της με τον προτεινόμενο υποψήφιο υπότροφο, καθώς και φωτοαντίγραφο πρόσφατου φύλλου μισθοδοσίας, αν πρόκειται για εργαζόμενο σε αυτή.
 • Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή του ακριβούς αντιγράφου του (όπου απαιτείται) ή επίσημη μετάφραση του πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος αλλοδαπής (όπου απαιτείται).
 • Φωτοαντίγραφο πρωτότυπου Πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, ή ακριβούς αντιγράφου του, ως προβλέπεται στα ακαδημαϊκά κριτήρια ανωτέρω.
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο ή Κοινότητα που είναι εγγεγραμμένοι, από το οποίο θα προκύπτει: α) η α’ βαθμού συγγένεια (τέκνο) β) η Ελληνική ιθαγένεια γ) η ηλικία και δ) η καταγωγή και μόνιμη κατοικία.
 • Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος για το οικονομικό έτος 2013.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από οποιαδήποτε πηγή.
 • Για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας (όπου απαιτείται), προσκομίζεται σχετικό αποδεικτικό (βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα υποβαλλόμενα έγγραφα είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα πρωτότυπα.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, την Τετάρτη 10η Σεπτεμβρίου 2014, και εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητα και εγκυρότητά τους, θα πραγματοποιηθεί, σε ανοικτή διαδικασία, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12.00, στον 1ο όροφο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Πειραιώς (αίθουσα «Σπύρος Μπρούσκαρης») η σχετική κλήρωση. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης, στο site του ΕΒΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα:

 • Για το IST College: κα Τίνα Ζώη, 210 4822222
 • Για τον Όμιλο Ξυνή: κ. Ιωάννου, 210 8899600

Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής και κατάθεση (αυτοπροσώπως ή συστημένο) Δικαιολογητικών:
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τμήμα Μελετών, Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου (2ος όροφος)
Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού
18531 – Πειραιάς
Τηλ.: 210 4170529 Φαξ: 210 4174601