Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Αναλογιστική επιστήμη και διοικητική κινδύνου» από το ΠΑ.ΠΕΙ

    Από: Startup Team
πηγή: epixeiro.gr

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Αν αλογ ιστική Επισ τήμη και Διοι κητική Κινδύνου » (Actuarial Science and Risk Management), θα δεχθεί αιτήσεις για την επιλογή ενός περιορισμένου αριθμού σπουδαστών,από 20/08/2014 μέχρι 05/09/2014.

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω και ενδιαφέρονται να αξιολογηθούν για το Πρόγραμμα μας, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση ηλεκτρονικά εδώ ή να την καταθέσουν ή να την ταχυδρομήσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (1oς όροφος), Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 (τηλ. επικοινωνίας 210
4142083, 210 4142222, 210 4142085, 210 4142005, 210 4142307).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι καταθέσουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά θα πρέπει να προσκομίσουν τα αναγκαία δικαιολογητικά στην Γραμματεία μέχρι την ημερομηνία λήξης της σχετικής προθεσμίας.

Αιτήσεις υποψηφιότητας για το Π.Μ.Σ μπορούν να καταθέτουν πτυχιούχοι και προπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι προσδοκούν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2014, των πιο κάτω τμημάτων:

 • Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης,
 • Στατιστικής – Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών,
 • Στατιστικής,
 • Μαθηματικών,
 • Εφαρμοσμένων Μαθηματικών,
 • Οικονομικών,
 • Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής,
 • Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
 • Πληροφορικής,

Καθώς και άλλων συναφών τμημάτων Τ.Ε.Ι. πανεπιστημίων Εσωτερικού,αντίστοιχων αναγνωρισμένων τμημάτων Εξωτερικού.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν ή να ταχυδρομήσουν οι υποψήφιοι, είναι τα εξής:

 1. Έντυπη αίτηση, την οποία μπορούν να παραλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή να την εκτυπώσουν από το site του ΠΜΣ.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος για τους πτυχιούχους ή επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για τους τελειόφοιτους (να αναφέρεται ο μέσος όρος).
 4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. Τα έντυπα των συστατικών αυτών παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (μπορούν επίσης να εκτυπωθούν από το site του ΠΜΣ.
 6. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος θα υποβληθεί σε σχετικές εξετάσεις που διενεργούνται από το Τμήμα Στατιστικής καιΑσφαλιστικής Επιστήμης.
 7. Έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές.

Θετικά θα αξιολογηθούν, αν υπάρχουν, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις και ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία, γιαυτό θα πρέπει να επισυναφθούν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

2. Αξιoλόγηση υποψηφίων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων του Π.Μ.Σ θα βασισθεί τόσο σε ποσοτικά όσο και σε ποιοτικά κριτήρια. Στα πλαίσια αυτά, θα αξιολογηθούν κυρίως :
o Ο βαθμός πτυχίου,
o Η βαθμολογία σε σχετικά προπτυχιακά μαθήματα
o Η βαθμολογία στην προσωπική συνέντευξη
o Οι συστατικές επιστολές,
o Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις και ερευνητική και εργασιακή εμπειρία.

Στα πλαίσια της αξιολόγησης τους, οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπικές συνεντεύξεις στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

3. Διάρκεια και Κόστος Σπουδών

 • Οι σπουδές στο ΠΜΣ «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου»
 • ολοκληρώνονται σε 3 εξάμηνα.
 • Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται σε 7.200 ευρώ και κατανέμεται σε 2.400 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών.
 • Από τον Κανονισμό του ΠΜΣ προβλέπονται μέχρι 3 υποτροφίες ανα κύκλο σπουδών, οι οποίες επιτρέπουν τον περιορισμό των διδάκτρων.
 • Οι εργαζόμενοι σπουδαστές μπορούν να καλύψουν ένα μέρος των διδάκτρων τους από το ΛΑΕΚ.

4. Αντικείμενο του ΠΜΣ – Επαγγελματική προοπτική

Στόχος του Π.Μ.Σ «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» είναι να προσφέρει ουσιαστική επιστημονική κατάρτιση στα πεδία του Αναλογισμού και της Διοικητικής Κινδύνου. Για τον σκοπό αυτό προσφέρει έναν συνδυασμό γνώσεων στον οποίο περιλαμβάνονται τα Μαθηματικά, η Στατιστική, οι Πιθανότητες, η Χρηματοοικονομική, ο Αναλογισμός και η Διαχείριση Κινδύνων.
Έτσι, οι απόφοιτοι μας, διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα για να αναλύουν, να αξιολογούν και να ποσοτικοποιούν κρίσιμες παραμέτρους των επιχειρήσεων, ιδιαιτέρως
δε των τραπεζών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Γιαυτό, μπορούν να εργασθούν με επιτυχία σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας, όπως :

Τράπεζες (Διαχείριση πιστωτικού, συναλλαγματικού, λειτουργικού κλπ κινδύνων).

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις (Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων – Αναλογισμός,
Διαχείρισης Αποθεματικών, Underwriting).

Λοιπές επιχειρήσεις : Διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με τις διακυμάνσεις των τιμών των πρώτων υλών και εμπορευμάτων, των ισοτιμιών (συναλλαγματικός κίνδυνος), τις επισφαλείς απαιτήσεις (πιστωτικός κίνδυνος), τις διακυμάνσεις των χρηματιστηριακών αγορών (κίνδυνος αγοράς), τις οργανωτικές – λειτουργικές αδυναμίες των επιχειρήσεων (λειτουργικός κίνδυνος) κ.λ.π.

Επισημαίνεται ότι, οι απόφοιτοι μας, διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή ώστε να μπορούν να αποκτήσουν τις σχετικές με τα πιο πάνω εργασιακά αντικείμενα άδειες /πιστοποιήσεις (π.χ. άδεια Αναλογιστή, πιστοποίηση GARP, PRMIA, CERA),
μετέχοντας σε αντίστοιχες εξετάσεις στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

5. Σύνδεση με την Αγορά

Το Μεταπτυχιακό μας Πρόγραμμα έχει δρομολογήσει τις αναγκαίες διαδικασίες για να ξεκινήσει Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών του από τον Οκτώβριο
2014, το οποίο θα περιλαμβάνει κυρίως: (α) Απασχόληση 3-4 μηνών,
(β) Αμοιβή,
(γ) Ασφάλιση.

Επίσης:

Για την ταχύτερη εξοικείωση των αποφοίτων μας με τις πραγματικές συνθήκες της Αγοράς, έχουμε αναθέσει τη διδασκαλία ενός μέρους των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος σε σημαντικούς επιστήμονες, οι οποίοι είναι ταυτόχρονα κορυφαία στελέχη τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Οι διδάσκοντες αυτοί, μεταφέρουν στους σπουδαστές μας πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες από τους αντίστοιχους εργασιακούς τους χώρους, προετοιμάζοντας τους για
την ομαλή ένταξη τους στην αντίστοιχη αγορά εργασίας.

6. Πρόσθετες πληροφορίες

Για πρόσθετες ή εξειδικευμένες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80 (1ος όροφος), Πειραιάς 18534 (τηλ.επικοινωνίας 210-
4142083, 210-4142222, 210-4142085, 210-4142005, 210-4142307).
Επίσης, στο site του ΠΜΣ.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
epixeiro.gr