Μεταπτυχιακό με θέμα: «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» από το ΓΠΑ

    Από: Startup Team

Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θετικών, οικονομικών και συναφών επιστημών, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος με συστημένη επιστολή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 • Έντυπη αίτηση
 • Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ελληνικό κράτος. Στις περιπτώσεις εκκρεμοτήτων για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα του υποψηφίου που υπολείπονται και τυχόν πτυχιακή εργασία (όπου απαιτείται).
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει, μαζί με τη βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Δίπλωμα ή πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και τυχόν άλλων ξένων γλωσσών.
 • Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα διευκόλυνε την Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

Ο φάκελος των υποψηφίων υποβάλλεται με συστημένη επιστολή στην εξής διεύθυνση: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης – Δ.Π.Μ.Σ. Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη, Ιερά Οδός 75, 11 855 Αθήνα, Κεντρικό Κτίριο, Υπόψη Ε. Λαζάκη

Η εισαγωγή των φοιτητών, για την πλήρωση 30 θέσεων, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

 • Υποβολή αιτήσεων από τη Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014 έως την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014
 • Διενέργεια συνεντεύξεων την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι 12 μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της συγγραφής μεταπτυχιακής εργασίας.

Υπάρχει η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης του προγράμματος για ένα αριθμό φοιτητών που διαμένουν εκτός Αθηνών.

Τα δίδακτρα για το σύνολο του κύκλου σπουδών ανέρχονται σε 4.000 € ετησίως, τα οποία καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις.

Για τις απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ηλεκτρονική διεύθυνση FarmBM@aua.gr ή να καλέσουν στο 210 529 4770.