Προσδιορίζοντας τις Έννοιες των Βασικών Δεξιοτήτων που Απαιτούνται στη Σύγχρονη Εποχή

    Από: Startup Team

Βασική Εκπαίδευση – Literacy

Αυτή η δεξιότητα ορίζεται ως η ικανότητα της κατανόησης, εκτίμησης, χρήσης και συνδυασμού γραπτού και προφορικού λόγου με σκοπό την συμμετοχή στην κοινωνία, την επίτευξη ενός στόχου και την ανάπτυξη μιας δυνητικής γνώσης. Η βασική εκπαίδευση καλύπτει μια σειρά δεξιοτήτων, από την αποκωδικοποίηση των γραπτών λέξεων και προτάσεων μέχρι την κατανόηση, ερμηνεία και αξιολόγηση σύνθετων κειμένων.

Μαθηματικές Γνώσεις – Numeracy

Το επίπεδο των μαθηματικών γνώσεων ορίζεται ως η δυνατότητα να προσεγγιστούν, να χρησιμοποιηθούν, να ερμηνευτούν και να μεταβιβαστούν οι μαθηματικές πληροφορίες και ιδέες με απώτερο σκοπό την καλύτερη διαχείριση των μαθηματικών απαιτήσεων σε διαφορετικές καταστάσεις στην οικονομική/ επαγγελματική ζωή ενός ενήλικα. Για αυτό το λόγο, το επίπεδο μαθηματικών γνώσεων περιλαμβάνει τη διαχείριση ή την επίλυση μιας κατάστασης σε ένα πραγματικό περιβάλλον, μέσω της απάντησης σε συγκεκριμένα γεγονότα, συνδυάζοντας πολλαπλούς μαθηματικούς τρόπους και εκτιμήσεις.

Επίλυση Προβλημάτων σε Τεχνολογικά Περιβάλλοντα – Problem Solving in Technology rich Environments

Η επίλυση προβλημάτων σε τεχνολογικά περιβάλλοντα έχει οριστεί ως η ικανότητα χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνιακών εργαλείων και Δικτύων με σκοπό την απόκτηση και αξιολόγηση πληροφορίας, την επικοινωνία με άλλους και την εκτέλεση πρακτικών εργασιών. στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων για προσωπικούς, επαγγελματικούς και πολιτειακούς σκοπούς, καθορίζοντας τους κατάλληλους στόχους και πλάνα, κάνοντας χρήση της πληροφορίας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων.

 

Ροζ – Μαρι Μέλλου
Φοιτήτρια Οικονομικού Τμήματος
Πανεπιστημίου Αθηνών