Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στη Γαλλία από το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

    Από: Startup Team

Το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα προκηρύσσει την επιχορήγηση δύο (2) θέσεων για πρακτική άσκηση διάρκειας έξι (6) μηνών σε οργανισμούς στην Γαλλία.

Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2014.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν μέχρι τις 31/8/2014 κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.

Οι θέσεις για την πρακτική άσκηση είναι:

Trainee για τo κέντρο ρομποτικής Mines Paristech
Trainee για το cluster AerospaceValley

Προφίλ υποψηφίου για το κέντρο ρομποτικής Mines Paristech

Μεταπτυχιακός Φοιτητής τμήματος Μηχανικών Η/Υ ή Μαθηματικών ή Πληροφορικής ΑΕΙ με ειδίκευση στον τομέα της όρασης Η/Υ.
Γνώσεις στην επεξεργασία εικόνας (2Δ, 3Δ). Ιδανικά στην επεξεργασία συννέφου σημείων.
Πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού: C ++ (απαραίτητο) και Python (επιθυμητό).
Απαραίτητη εμπειρία σε κάμερες οπτικές και βάθους (Kinect και PDM) και βιβλιοθήκες OpenCV, Eigen, PCL (χρήσιμο αλλά όχι απαραίτητο).
Εμπειρία σε σύντηξη δεδομένων από πολυτροπικά σήματα (οπτικό, EEG κλπ).

Προφίλ υποψηφίου για το cluster Aerospace Valley

Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός φοιτητής τμήματος Μηχανικών Η/Υ ή Μηχανολόγων Μηχανικών.
Έντονο ενδιαφέρον για τις διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές.
Έντονο ενδιαφέρον για την καινοτομία.
Ευρύ φάσμα επιστημονικής γνώσης.
Επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα ομαδικής εργασίας.

Γενικές προϋποθέσεις επιχορήγησης πρακτικής άσκησης :

1. Οι υποψήφιοι να είναι ΄Ελληνες την ιθαγένεια ή το γένος.

Β. ΄Αριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (πτυχίο Proficiency ή TOEFL με 80/213/550 μονάδες ή IELTS με 6,5). Η γνώση της Γαλλικής θα αποτελέσει επιπλέον προσόν.

Γ. Πτυχίο του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι. από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού και βεβαίωση φοίτησης σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι. από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Ε. ΄Αριστη γνώση Η/Υ.

Ζ.  Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 32ο έτος της ηλικίας τους.

Επιπλέον Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου 2014 φάκελο υποψηφιότητας που να περιλαμβάνει τα εξής :

1, Πλήρες και πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα στην αγγλική γλώσσα.2. Έκθεση μίας σελίδας στην αγγλική γλώσσα, στην οποία να εξηγούνται οι λόγοι υποβολής αίτησης για πρακτική άσκηση στη συγκεκριμένη θέση.3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωση φοίτησης σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα.4. Αντίγραφο πιστοποιητικών γνώσης των ξένων γλωσσών.5. Μία συστατική επιστολή στην αγγλική γλώσσα από τον επιβλέποντα καθηγητή στο μεταπτυχιακό.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου 2014 στο παρακάτω email theano.agaloglou@bodossaki.gr με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ». Αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικά δεν θα γίνουν δεκτές.

Διαδικασία επιλογής

Για την επιλογή των εκπαιδευομένων συνιστάται Επιτροπή Επιλογής, αποτελούμενη από εκπροσώπους του Ιδρύματος, της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Αθήνα και των ενδιαφερομένων για την απασχόληση οργανισμών.

Ελλιπείς ή εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα εξεταστούν από την Επιτροπή Επιλογής.

Η επιτροπή προεπιλέγει τους επικρατέστερους υποψηφίους κατά την κρίση της και τους καλεί σε συνέντευξη. Οι εκπρόσωποι των οργανισμών λαμβάνουν την τελική απόφαση, η οποία και επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Άλλες πληροφορίες

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν προταθεί από τη Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα και δραστηριοποιούνται στην Γαλλία. Για να πραγματοποιήσει ο υποψήφιος την πρακτική του άσκηση στη Γαλλία θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε πανεπιστήμιο. Προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της επιχορήγησης από το Ίδρυμα αποτελεί η υπογραφή της σύμβασης πρακτικής άσκησης μεταξύ του οργανισμού στον οποίο θα ασκήσει την πρακτική του άσκηση ο εκπαιδευόμενος, του εκπαιδευομένου και του πανεπιστημίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.

Η επιχορήγηση από το ΄Ιδρυμα έχει εξάμηνη διάρκεια και αποσκοπεί να συμβάλει στην πληρωμή ενοικίου και στην αντιμετώπιση δαπανών διαβίωσης του εκπαιδευόμενου και ανέρχεται σε €1.100,00 το μήνα.  Επίσης, το Ίδρυμα, μετά από συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο, καλύπτει το κόστος ενός αεροπορικού εισιτηρίου με επιστροφή από τον τόπο σπουδών του στην Γαλλία , έως του συνολικού ποσού των €250,00.

Το ΄Ιδρυμα δεν θα περιορίσει την επιχορήγηση, αν ο οργανισμός κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και κρίση, καταβάλει επιπλέον ποσό στους εκπαιδευόμενους.  Το ΄Ιδρυμα μπορεί να διακόψει την επιχορήγηση σε περίπτωση που ο οργανισμός διακόψει την άσκηση του εκπαιδευόμενου για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και σε περίπτωση που την διακόψει ο εκπαιδευόμενος για οποιονδήποτε λόγο.

Αυτονόητες υποχρεώσεις των εκπαιδευόμενων αποτελούν ο σεβασμός στους νόμους της Γαλλίας, η σωστή συμπεριφορά και ο σεβασμός στους κανόνες εμπιστευτικότητας που επιβάλλονται από τον οργανισμό.  Οι εκπαιδευόμενοι δεν αποκτούν δικαιώματα σύναψης σύμβασης εργασίας μετά το πέρας της άσκησης, ούτε άλλα εργασιακά δικαιώματα.  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος άσκησής τους, οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να στείλουν στο Ίδρυμα έκθεση περιγράφοντας τις εμπειρίες που αποκόμισαν.