Αποτελέσματα Ερευνών στον Tομέα των Δεξιοτήτων

    Από: Startup Team

Πώς  χρησιμοποιούνται οι δεξιότητες στην καθημερινή εργασία

Η χρήση των δεξιοτήτων στον χώρο της εργασίας επηρεάζει έναν μεγάλο αριθμό εργασιακών φαινομένων, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγικότητας και το χάσμα μισθών μεταξύ των φύλων.

Δεν είναι ασυνήθιστο το γεγονός ότι οι καλύτερα εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τις δεξιότητες τους περισσότερο εντατικά  σε σύγκριση με τους λιγότερο εκπαιδευμένους εργαζόμενους, υποδεικνύοντας ότι οι αναντιστοιχίες μεταξύ ικανοτήτων και χρήσης δεξιοτήτων είναι διάχυτες.

Το επάγγελμα ενός ατόμου συνδέεται εντονότερα με το πώς εκείνο το πρόσωπο χρησιμοποιεί τις δεξιότητες στην εργασία που κατέχει σε αντίθεση με την εκπαιδευτική επίτευξη του ή τον τύπο σύμβασης απασχόλησης που έχει.

Η σχέση μεταξύ δεξιοτήτων και οικονομικής – κοινωνικής ευημερίας

Έρευνες του ΟΟΣΑ, σχετικά με την διασύνδεση αυτών των δυο βασικών εννοιών, δηλαδή της διασύνδεσης δεξιοτήτων και επιπέδου ζωής , αποφάνθηκαν ότι οι ικανότητες στην επίλυση βασικής εκπαίδευσης (literacy) , οι μαθηματικές γνώσεις (numeracy) και οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων σε περιβάλλοντα υψηλής τεχνολογίας ( problem solving in technology rich environments) είναι θετικά και άρρηκτα συνδεδεμένες με την πιθανότητα συμμετοχής στην αγορά εργασίας και την υιοθέτηση υψηλότερων αμοιβών.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα άτομα που σημειώνουν χαμηλότερα επίπεδα δεξιοτήτων είναι εκείνα που πιθανότερα εκτίθενται σε επιπτώσεις φτώχειας, πιστεύουν ότι ασκούν λίγη επίδραση στις πολιτικές διαδικασίες και ελάχιστα πιστεύουν σε έννοιες όπως παραγωγικότητα και ανάπτυξη. Με τη σειρά τους, οι ευκαιρίες που παρουσιάζονταισε εκείνους για προσωπική εξέλιξη είναι σαφώς περιορισμένες, είθισται να παραμένουν στους ίδιους κλάδους εργασίας ακόμα κι αν αυτοί ωριμάσουν και πάψουν να είναι ανταγωνιστικοί. Τέλος αδυνατούν να ελίσσονται σε πιθανές διακυμάνσεις της οικονομίας και να μεταβαίνουν σε περισσότερο παραγωγικούς κλάδους που θα τους αποτρέψουν από την ανεργία και θα τους ωθήσουν στην προσωπική βιωσιμότητα.