Πρόσληψη 2.000 ανέργων με επιδότηση μισθού και εισφορών έως 600 ευρώ το μήνα

    Από: Startup Team

Στην επιδότηση -έως και 600 ευρώ το μήνα- της πρόσληψης ανέργων άνω των 55 ετών στο Δημόσιο και στους δήμους, προχωρά ο ΟΑΕΔ.

Το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αφορά την απασχόληση 2.000 ανέργων και αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του Φεβρουαρίου.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως.

Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.

Για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλει η  δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του 12μήνου απασχόλησης.

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα,  είναι οι επιχειρήσεις φορείς και οργανισμοί του δημοσίου τομέα όπως αυτός ορίζεται με το άρθρο 51 του Ν 1892/1990 και οι επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, δήμων και περιφερειών του Ν 3852/2010, οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι είναι άτομα ηλικίας 55-67 ετών, που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων των  Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον άνω των δώδεκα μηνών.

Οι ωφελούμενοι οφείλουν:

  • Να είναι μακροχρόνια εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών
  • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο ΑΣΔ
  • Να είναι έλληνες πολίτες πολίτες κρατών-μελών της Ε Ε Ν 2431/1996, Βορειοηπειρώτες ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ιμβρο και Τένεδο,  χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους.

Πηγή: Insider.gr