Γιατί οι ηγετικές επιχειρήσεις στηρίζουν την ομαδική εργασία!

    Από: Startup Team
Το όφελος που προκύπτει από τη συνεργασίαμιας ομάδας ανθρώπων, που περιλαμβάνει ένα σύνολο συμπληρωματικών δεξιοτήτων οι οποίες απαιτούνται για να ολοκληρωθεί μια εργασία ή ένα έργο, είναι αναμφισβήτητα μεγαλύτερο από αυτό οποιασδήποτε χαρισματικής ανεξάρτητης εργασίας. Έχει πλέον διαπιστωθεί, ότι τα μέλη μιας ομάδας που λειτουργούν με υψηλό βαθμό αλληλεξάρτησης, την αρχή της συμμετοχής και την ευθύνη για αυτό-διαχείριση, για να εργαστούν προς έναν κοινό στόχο και κοινές ανταμοιβές, είναι υπόλογοι για τη συλλογική απόδοση τους. Μια ομάδα γίνεται κάτι περισσότερο από ένα απλό σύνολο ανθρώπων όταν η ισχυρή αίσθηση της αμοιβαίας δέσμευσης δημιουργεί συνέργεια, επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερη απόδοση από το άθροισμα των επιδόσεων των μεμονωμένων μελών της.

Αντίθετα από τις συνήθεις πεποιθήσεις, οι περισσότεροι εργαζόμενοι στην πραγματικότητα προτιμούν να εργαστούν σε μια ομάδα και όχι σαν «μοναχικοί λύκοι». Το να δουλεύουν ως ομάδα, τους δημιουργεί το αίσθημα ότι ανήκουν κάπου και αυτό μπορεί πραγματικά να κάνει την εργασία τους πιο ευχάριστη.

Ένα από τα οφέλη της οικοδόμησης ισχυρών καλά σχεδιασμένων ομάδων είναι ότι μπορούν να είναι αυτόνομες. Με σωστό σχεδιασμό και κατάλληλη προετοιμασία και κατάρτιση, η ομάδα μπορεί να λειτουργήσει ως αυτόνομη οντότητα και να παρέχει ποιοτικά αποτελέσματα, μετρώντας η ίδια την απόδοσή της και συμβάλλοντας στη διαρκή της βελτίωση.

Οι επιτυχημένες ομάδες, όμως, χρειάζονται κάποιον επικεφαλής. Υπάρχουν δύο είδη ομάδων με σημαντικές μεταξύ τους διαφορές.

Ο πρώτος τύπος είναι εκείνος της ομάδας έργου η οποία δημιουργείται για ένα προσωρινό έργο και στη συνέχεια διαλύεται. Ο δεύτερος τύπος είναι η ομάδα εργασίας που σχεδιάζεται για να εργαστεί  από κοινού για μεγάλο χρονικό διάστημα, πολλές φορές για χρόνια. Αυτή είναι η ομάδα που συνήθως συγκροτείται από πιο μεγάλες εταιρίες, αναπτύσσεται εσωτερικά και απαιτεί αρκετό χρόνο και προσπάθεια για να σχεδιαστεί και λειτουργήσει σωστά. Και στις δύο περιπτώσεις χρειάζεται ένας επικεφαλής που πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένες δεξιότητες, όπως τις  ακόλουθες:

1.Σχεδιασμού – Η ικανότητα να δημιουργούν σαφώς ένα νικηφόρο σχέδιο και να  το επικοινωνούν αποτελεσματικά.

2.Οργάνωσης – Η ικανότητα να οργανώσουν μια ομάδα γύρω από αυτό το σχέδιο.

3.Ανάπτυξης – Η δυνατότητα να αναπτύξουν τα μέλη της ομάδας και να εξασφαλίσουν ότι μπορούν να παραδώσουν ολοκληρωμένο αυτό που σχεδιάστηκε.

4.Παρακολούθησης – Η ικανότητα να θέσουν κατευθυντήριες γραμμές, να παρακολουθήσουν και αξιολογήσουν τις επιδόσεις της ομάδας.