Διπλασιασμός της ευρωπαϊκής οικονομίας των δεδομένων στο 4% του ΑΕΠ το 2020

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Τη στρατηγική της, που στοχεύει – μεταξύ άλλων – στο διπλασιασμό της οικονομίας των δεδομένων στο 4% του ΑΕΠ έως το 2020, συνεχίζει να υλοποιεί η Ε.Ε. Με σκοπό την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της ευρωπαϊκής οικονομίας των δεδομένων, η Επιτροπή προτείνει ένα νέο σύνολο κανόνων, που θα διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα.

Τα νέα μέτρα αναμένεται να διευκολύνουν την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα σε όλη την Ένωση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών.

Όπως σχολίασε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Andrus Ansip, αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, “η ελεύθερη ροή των δεδομένων θα διευκολύνει τις ΜμΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτύξουν νέες καινοτόμες υπηρεσίες και να εισέλθουν σε νέες αγορές”. Από την πλευρά της, η επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, κυρία Mariya Gabriel, σημείωσε: “οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από καλύτερα προϊόντα και βελτιωμένες υπηρεσίες, καθώς όλο και περισσότερα δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα για την καινοτομία που βασίζεται στα δεδομένα. Η άρση των φραγμών στις διασυνοριακές ροές δεδομένων είναι απαραίτητη για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων”.

Γεωγραφικός αποκλεισμός

Το νέο πλαίσιο για την ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, το ζήτημα του γεωγραφικού αποκλεισμού. Τα κράτη – μέλη δεν θα μπορούν, πλέον, να επιβάλλουν στους οργανισμούς την υποχρέωση να αποθηκεύουν ή να επεξεργάζονται τα δεδομένα εντός των συνόρων τους. Περιορισμοί θα επιτρέπονται μόνο για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Τα κράτη – μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε νέα ή υφιστάμενη απαίτηση γεωγραφικού περιορισμού δεδομένων. Χάρη στην ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα οι επιχειρήσεις θα δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο ευκολότερα και φθηνότερα, χωρίς να χρειάζεται να διαθέτουν πολλαπλά συστήματα ΤΠ ή να αποθηκεύουν τα ίδια δεδομένα σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Διαθεσιμότητα

Με το νέο πλαίσιο εισάγεται η αρχή της διαθεσιμότητας των δεδομένων για κανονιστικό έλεγχο: οι αρμόδιες Αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα, ανεξάρτητα από το πού αυτά είναι αποθηκευμένα ή υπόκεινται σε επεξεργασία στην Ε.Ε. Η ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα δεν θα επηρεάσει τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών να παρέχουν ορισμένα δεδομένα για λόγους κανονιστικού ελέγχου.

Επίσης, με τους νέους κανόνες προβλέπεται η κατάρτιση κωδίκων συμπεριφοράς της Ε.Ε. για την εξάλειψη των εμποδίων όσον αφορά τη δυνατότητα αλλαγής παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και την επαναφορά των δεδομένων στα συστήματα ΤΠ των χρηστών.

Οφέλη

Οι νέες διατάξεις αναμένεται να αυξήσουν την ασφάλεια δικαίου και την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Επιπλέον, θα ανοίξουν το δρόμο για μια πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά υπηρεσιών αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων, η οποία θα οδηγήσει σε έναν ανταγωνιστικό, ασφαλή και αξιόπιστο ευρωπαϊκό τομέα υπηρεσιών cloud και στη μείωση των τιμών για τους χρήστες των υπηρεσιών επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων. Δεδομένου ότι στόχος των νέων διατάξεων είναι να αυξηθεί το αίσθημα εμπιστοσύνης, αναμένεται ότι οι επιχειρήσεις θα αυξήσουν τη χρήση υπηρεσιών cloud και θα αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την είσοδο τους σε νέες αγορές. Θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να μεταφέρουν τους εσωτερικούς τους πόρους ΤΠ στις πλέον αποδοτικές από πλευράς κόστους περιοχές. Σε τελευταία ανάλυση, αυτό συνεπάγεται εκτιμώμενη πρόσθετη αύξηση του ΑΕΠ της Ε.Ε. κατά €8 δις ετησίως.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr