Στην 3η θέση στην ΕΕ27 η Ελλάδα ως προς το ποσοστό κρατικών πιστώσεων για Έρευνα και Ανάπτυξη στο ΑΕΠ το 2021

    Από: Startup Team
Oι κρατικές πιστώσεις για Ε&Α ανέρχονται σε 1.550,2 εκατ. ευρώ το 2021, το υψηλότερο ποσό που καταγράφεται την περίοδο 2008-2021.

Δημοσιεύθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού για Έρευνα και Ανάπτυξη (δείκτης GBARD) στην Ελλάδα, με αναφορά στον τελικό προϋπολογισμό 2021. Τα στοιχεία έχουν αποσταλεί στη Eurostat.

Ο δείκτης GBARD (Government Budget Allocations for Research and Development / Πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται στην Έρευνα & Ανάπτυξη) αποτυπώνει την άμεση κρατική χρηματοδότηση δραστηριοτήτων Ε&Α, αξιοποιώντας στοιχεία από κρατικούς προϋπολογισμούς. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έρευνα, συλλέχθηκαν από το ΕΚΤ από όλους τους φορείς κρατικής χρηματοδότησης, Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες και Περιφέρειες, και αφορούν τις πιστώσεις στον Τακτικό Προϋπολογισμό και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος.

Το 2021 (τελικός προϋπολογισμός) οι κρατικές πιστώσεις για Ε&Α ανέρχονται σε 1.550,2 εκατ. ευρώ, το υψηλότερο ποσό που καταγράφεται την περίοδο 2008-2021 (Διάγραμμα 1).

Στην Ελλάδα το 2021 (Διάγραμμα 2), οι πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού αποτέλεσαν το 0,85% του ΑΕΠ και το 1,49% των δημοσίων δαπανών.

Με βάση το ποσοστό του δείκτη GBARD επί του ΑΕΠ το 2021, η Ελλάδα, βρίσκεται στην 3η θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ27 (Διάγραμμα 3), ξεπερνώντας τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ27 (0,75%), αλλά και της Ευρωζώνης (0,79%).

Τα στοιχεία αποτυπώνουν επίσης την ανάλυση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού σε πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, που αφορούν τη θεσμική χρηματοδότηση των δημόσιων κυρίως φορέων (institutional funding), και πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που αφορούν τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων (project funding) τα οποία υλοποιούνται τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς.

To 2021 καταγράφεται αύξηση σε σχέση με το 2020 στις πιστώσεις τόσο του τακτικού προϋπολογισμού (835,8 εκατ. ευρώ το 2021 σε σχέση με 779,5 εκατ. ευρώ το 2020), όσο και στις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που αφορούν κυρίως έργα ΕΣΠΑ 2014-2020 (714,4 εκατ. ευρώ το 2021 σε σχέση με 683,7 εκατ. ευρώ το 2020).

Όσον αφορά τους επιμέρους κοινωνικοοικονομικούς στόχους που ενισχύονται, σύμφωνα με τα στοιχεία του τελικού κρατικού προϋπολογισμού για το 2021, σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2020, παρουσιαζουν οι κρατικές πιστώσεις Ε&Α που ενισχύουν την έρευνα για τις Μεταφορές, τηλεπικοινωνίες & άλλες υποδομές (137,5 εκατ. ευρώ το 2021 σε σχέση με 91,8 εκατ. ευρώ το 2020), την Ενέργεια (47,4 εκατ. ευρώ το 2021 σε σχέση με 32,4 εκατ. ευρώ το 2020) και τη Γενική προαγωγή της γνώσης σε άλλους προϋπολογισμούς εκτός ΑΕΙ (68,2 εκατ. ευρώ το 2021 σε σχέση με 57,6 εκατ. ευρώ το 2020).

Ο «παραδοσιακός» στόχος της γενικής προαγωγής της γνώσης, που κατευθύνεται κυρίως στα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας, εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο. Για τη γενική προαγωγή της γνώσης οι κρατικές πιστώσεις στα ΑΕΙ το 2021 ήταν 509,84 εκατ. ευρώ από 459,3 εκατ. ευρώ το 2020.
Τέλος, οι πιστώσεις του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού το 2021 που αφορούσαν τη διακρατικά συντονιζόμενη Ε&Α ανήλθαν σε 37,1 εκατ. ευρώ.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται αναλυτικά στην έκδοση του ΕΚΤ “Κρατική Χρηματοδότηση για Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα – Τελικός προϋπολογισμός 2021”.

Τα στατιστικά στοιχεία και οι δείκτες για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Ελλάδα αφορούν ευρωπαϊκές στατιστικές και παράγονται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, την αρμόδια εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Αποτελούν τα επίσημα εθνικά στοιχεία τα οποία αποστέλλονται και δημοσιεύονται από τη Eurostat και τον ΟΟΣΑ. Διατίθενται επίσης από το ΕΚΤ σε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις και πίνακες δεδομένων στον δικτυακό τόπο metrics.ekt.gr.