Διαγωνισμός «Καινοτόμες Ιδέες» από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

    Από: Startup Team

Πηγή: www.infospoudes.gr, συντάχθηκε απο τον/την Τζένη

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοίνωσε τον «Καινοτόμες Ιδέες» για την βράβευση και υποστήριξη καινοτόμων ιδεών που θα έχουν ως στόχο την ίδρυση καινοτόμου επιχείρησης ή επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στο διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή : Άτομα ή ομάδες (2-5 άτομα) αποτελούμενες από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Δύναται ένα μέλος της ομάδας να είναι και φοιτητής άλλου Ιδρύματος. Επισημαίνεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο συμμετέχει σε μία μόνο ομάδα.

Αξιολόγηση των Καινοτόμων Ιδεών
Τα επιχειρηματικά σχέδια κρίνονται από μία μεικτή επιτροπή Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και μελών των Επιχειρηματικών φορέων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, βάσει του βαθμού καινοτομίας τους, της σαφήνειας στην περιγραφή και την τεκμηρίωση, της εφικτότητας υλοποίησης της ιδέας, της βιωσιμότητας της πρότασης, της εμπειρίας/ικανότητας της ομάδας και της εξωστρέφειας που παρουσιάζει. Η ιδέα θα πρέπει να έχει στοιχεία καινοτομίας (καινοτομία σε διαδικασίες, προϊόντα, υπηρεσίες, μεθόδους παραγωγής κλπ.)


Τομείς Ανάπτυξης των Καινοτόμων Ιδεών
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τους παρακάτω τομείς ανάπτυξης των επιχειρηματικών σχεδίων:
1. Οικονομία, Τουρισμός και άλλες υπηρεσίες
2. Πράσινη επιχειρηματικότητα και εναλλακτικές μορφές ενέργειας
3. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
4. Πολιτισμός, Εκπαίδευση, Αθλητισμός
5. ΜΜΕ και Πολιτική

Διαδικασία συμμετοχής και προδιαγραφές επιχειρηματικών σχεδίων

Οι φοιτητές που θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει:
1. Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά Δήλωση Συμμετοχής, καταχωρώντας τον τίτλο της πρότασης τους, μία σύντομη περιγραφή, τον αριθμό και τα στοιχεία των μελών της Ομάδας τους. Για την ολοκλήρωση της δήλωσης τους θα οδηγούνται μέσω της εφαρμογής στην ηλεκτρονική επισύναψη του Εντύπου Υποβολής Πρότασης και των Βιογραφικών τους Σημειωμάτων.
Μετά την επιτυχή καταχώρηση της δήλωσης τους θα μπορούν να εκτυπώσουν Αποδεικτικό Σημείωμα Υποβολής Πρότασης, όπου και θα αναγράφεται αυτόματα ο Αύξων Αριθμός της πρότασης τους. 
2. Να καταθέσουν την πρότασή τους, αναγράφοντας στον Φάκελο τον Αύξοντα Αριθμό

Πιο συγκεκριμένα το Επιχειρηματικό Σχέδιο πρέπει να συνταχθεί με βάση τις παρακάτω προδιαγραφές:
1. Περίληψη του επιχειρηματικού σχεδίου
2. Ανάλυση του Εξωτερικού και Εσωτερικού περιβάλλοντος (Ανάλυση SWOT)  
3. Αποστολή, Όραμα, Αξίες, Πολιτικές, Μακροπρόθεσμοι στόχοι, στρατηγική του οργανισμού
4. Σχέδιο Μάρκετινγκ
5. Σχέδιο Διοίκησης της επιχείρησης (οργανόγραμμα, θέσεις εργασίας, οργάνωση και διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού)
6. Λειτουργικό Σχέδιο (κύριες διαδικασίες και λειτουργίες της επιχείρησης)
7. Οικονομικό Σχέδιο (ανάπτυξη Ισολογισμών, Αποτελεσμάτων χρήσης και ταμειακών ροών για 3-5 έτη)
8. Υποστηρικτικά έγγραφα ( βιογραφικά, κλπ.)

Οι αιτήσεις συμμετοχής, τα βιογραφικά σημειώματα των συγγραφέων των Επιχειρηματικών Σχεδίων καθώς και τα Επιχειρηματικά Σχέδια υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση dasta.uop.gr/ από 19/04/2013 έως 17/05/2013, και σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Τέρμα Καραϊσκάκη – Β΄ Κτίριο ΟΑΕΔ, όροφος 1ος, 22100 Τρίπολη, με την ένδειξη «για το Διαγωνισμό Καινοτόμες Ιδέες»
Οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σε ειδική τελετή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ενώ στους πρωτεύσαντες θα απονεμηθούν βραβεία.