Επαγγέλματα με προοπτική: Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών

    Από: Startup Team

Πηγή: edujob.gr

Συνεχίζοντας τη σύντομη περιγραφή των επαγγελμάτων που, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, αναμένεται να παρουσιάσουν ζήτηση μέχρι το 2020, σήμερα θα παρουσιάσουμε τα επαγγέλματα που εντάσσονται στον Τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.

Τομέας των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

  • Ειδικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Κινητής Τηλεφωνίας [Mobile Applications Developer]

Ο ειδικός ανάπτυξης εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας ασχολείται με την ανάπτυξη λογισμικού για συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Οι εφαρμογές αυτές είτε βρίσκονται εγκατεστημένες στη συσκευή είτε εγκαθίστανται από τον χρήστη του τηλεφώνου. Ο ειδικός ανάπτυξης εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας κατά την ανάπτυξη ενός λογισμικού οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις διάφορες παραμέτρους των συσκευών, ώστε το πρόγραμμα να λειτουργεί για κάθε χρήστη.

  • Ειδικός Ανάπτυξης Λογισμικού ή Προγραμματιστής [Software Engineer (Developer)]

Ο προγραμματιστής ασχολείται με την ανάπτυξη προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προκειμένου να προσαρμόσει τις δυνατότητες του Η/Υ στις ανάγκες του χρήστη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μελετά την εφαρμογή νέων συστημάτων ή τη βελτίωση και προώθηση ήδη γνωστών, αλλά και ελέγχει τα προγράμματα για να διαπιστώσει ότι λειτουργούν όπως πρέπει ή να κάνει τις απαραίτητες μεταβολές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επειδή οι ανάγκες αλλάζουν, καλείται να προσαρμόσει ένα παλιό πρόγραμμα στις νέες απαιτήσεις. Ο προγραμματιστής συνεργάζεται με τον αναλυτή, για να καταρτίσει το εκάστοτε πρόγραμμα.

  • Αναλυτής Συστημάτων/ Σχεδιαστής Δικτύων [Systems Analyst/ Network Planner]

Ο επαγγελματίας του τομέα αυτού αναλύει, σχεδιάζει, ελέγχει και αξιολογεί συστήματα δικτύου, τοπικά και ευρύτερα δίκτυα, το Internet και το Intranet.

  • Αναλυτής Επιχειρησιακών Αναγκών και Διαδικασιών [Business Analyst]

O κύριος ρόλος του αναλυτή επιχειρησιακών αναγκών και διαδικασιών είναι να βοηθάει τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν κατά τρόπο λιγότερο κοστοβόρο τεχνολογικές λύσεις. Αυτό το κάνει καθορίζοντας τις προϋποθέσεις ενός προγράμματος και κοινοποιώντας τες στα ενδιαφερόμενα μέλη, ώστε να καταλάβουν τόσο το πρόβλημα όσο και τις λύσεις.

  • Υπεύθυνος Διαδικτύου [Digital Media Specialist and/or Web Master]

Μεταξύ άλλων, στα καθήκοντα του υπεύθυνου διαδικτύου είναι να αξιολογεί, αναπτύσσει, παρέχει και προωθεί υπηρεσίες ψηφιακών μέσων. Επιβλέπει, επίσης, τη διαδικασία δημιουργίας ψηφιακών προϊόντων. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη συντήρηση και την υποστήριξη διαδικτυακών λειτουργιών.

  • Μηχανικός Δικτύων [Network Engineer]

Ο μηχανικός δικτύων είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την υποστήριξη των ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνίας σε έναν οργανισμό ή μεταξύ οργανισμών. Αποστολή του είναι η βέλτιστη απόδοση, χρηστικότητα και διαθεσιμότητα των χρηστών αυτών των δικτύων.

  • Σχεδιαστής Ενοποιημένων Συστημάτων [Enterprise and Systems Architect]

Ο σχεδιαστής ενοποιημένων συστημάτων διαμορφώνει μια συνολική εικόνα για τη στρατηγική, τις διαδικασίες, καθώς και τον τεχνολογικό εξοπλισμό μιας εταιρίας. Στόχος του είναι να συντονίσει τις δραστηριότητες της επιχείρησης με την τεχνολογία που διαθέτει. Έτσι θεμελιώνει τη βασική δομή του συστήματων των Η/Υ και καθορίζει τα ουσιαστικά στοιχεία του που παρέχουν το πλαίσιο για όλες τις ηλεκτρονικές λειτουργίες και είναι τα πιο δύσκολα να αλλάξουν.

  • Υπεύθυνος Τεχνικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Δικτύων [Development and Network Engineering Management]

Ο ειδικός του χώρου αυτού ασχολείται με τη δημιουργία δικτυακών σχεδίων, καθώς και την ανάπτυξη νέων δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών, ανάλογα με την εταιρία.

  • Υπεύθυνος Ποιότητας Πληροφοριακών Συστημάτων/Δικτύων [Quality Assurance Manager]

Ο υπεύθυνος ποιότητας πληροφοριακών συστημάτων/δικτύων καθορίζει και ελέγχει τα σχέδια ελέγχου και δοκιμής, ελέγχει τους κώδικες, αναλαμβάνει την ευθύνη για ορισμένα σχέδια κτλ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ