Επιχειρηματική πρωτοβουλία εν μέσω κρίσης

    Από: Startup Team

Πηγή: edujob.gr

Η επιχειρηματικότητα είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής μεγέθυνσης. Γι’ αυτό και η συνεισφορά της στην ευρωπαϊκή οικονομία αναγνωρίστηκε τόσο από τη Στρατηγική της Λισαβόνας (Lisbon Strategy), όσο και από την πιο πρόσφατη «Ατζέντα 2020». Γενικά μιλώντας, οι επιχειρηματικές δεξιότητες, πέραν του ότι ωφελούν την κοινωνία συνολικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το άτομο σε οποιαδήποτε πτυχή της ζωής του, ανεξαρτήτως του αν είναι αυτοαπασχολούμενος ή μισθωτός.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2006) ορίζει την επιχειρηματική πρωτοβουλία ως την ικανότητα του ατόμου να θέτει σε εφαρμογή τις ιδέες του. Περιλαμβάνει στοιχεία όπως η δημιουργικότητα, η καινοτομία, η ανάληψη ρίσκου, καθώς και την ικανότητα για σχεδιασμό και διαχείριση επιχειρηματικών σχεδίων για την υλοποίηση στόχων. Οι παραπάνω δεξιότητες αποτελούν σημαντικά εφόδια για το άτομο τόσο στην προσωπική του ζωή όσο και στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. Όσοι διακατέχονται από επιχειρηματικό πνεύμα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται.

Οι βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες περιλαμβάνουν:

  1. Οικονομικές, νομικές και διοικητικές γνώσεις για τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

  2. Σχεδιασμό, οργάνωση, ανάλυση, επικοινωνία, διαπραγμάτευση, ομαδικό πνεύμα, αξιολόγηση του κινδύνου, ικανότητα αναγνώρισης των ευκαιριών σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

  3. Παγιωμένες συμπεριφορές: ανεξαρτησία, κίνητρα και θέληση για επιτυχία.

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ