Ενδυναμώνοντας τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και απασχόληση στους τομείς υψηλής τεχνολογίας

    Από: Startup Team

Η ισότητα των φύλων αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο της ισότητας των φύλων συμπεριλαμβάνονται και προωθούνται μεταξύ άλλων η ισότητα στις ευκαιρίες πρόσβασης στην εργασία, στις εργασιακές απολαβές, στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας, στην οικονομική ανεξαρτησία και στη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018). Η μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων μετουσιώνεται σε μεσοπρόθεσμες στρατηγικές προσέγγισεις, όπως η Στρατηγική Δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015) αλλά και δράσεις όπως το Σχέδιο Δράσης 2017-19 για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017). Σε αυτό το πλαίσιο, η ενίσχυση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας και της γυναικείας επιχειρηματικότητας εν γένει αποτελεί σημαντική προτεραιότητα.

Παρά τις προσπάθειες ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και της καινοτόμου γυναικείας επιχειρηματικότητας στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει υψηλό και εντείνεται ακόμα περισσότερο ιδιαίτερα στους τομείς υψηλής τεχνολογίας και παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογικής εξιδείκευσης. Το 2014, οι γυναίκες αντιπροσώπευαν μόλις το 29% των επιχειρηματιών και το 32,5% των εργαζόμενων σε αυτούς τους τομείς. Επιπλέον, μόνο το 33% των ερευνητών στην Ευρώπη είναι γυναίκες, οι οποίες εξειδικεύονται κατά βάση στις κοινωνικές επιστήμες και τις επιστήμες υγείας. Αυτή η πραγματικότητα έρχεται σε αντίθεση με μελέτες που καταδεικνύουν ότι η ανάπτυξη των επιχειρηματικών ικανοτήτων των γυναικών και η εξάλειψη του χάσματος των φύλων θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του ευρωπαϊκού ΑΕΠ μέχρι έως και 10% (EIGE, 2017). Κατά συνέπεια, η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της πρόσβασης και επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών σε τομείς υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης και της συμμετοχής των γυναικών στην Έρευνα και Καινοτομία (Ε&Κ) αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι πολιτικές που αναπτύσσει και εφαρμόζει κάθε κράτος σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την απασχόληση και την καινοτομία μπορούν να εξειδικεύσουν αυτές τις προτεραιότητες σε δράσεις που βασίζονται και λαμβάνουν υπόψη τις συγκεκριμένες εθνικές και τοπικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες καθώς και τα εμπόδια και τα δυνατά τους σημεία. Το έργο διαπεριφερειακής συνεργασίας Female Participation in High-Tech Enterprises” (FEMINA) εξετάζει πώς οι περιφερειακές πολιτικές για την απασχόληση και την καινοτομία μπορούν να έχουν θετική επίδραση στην βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών (ως εργαζόμενων ή ως επιχειρηματιών) σε καινοτόμους, υψηλής έντασης γνώσης και υψηλής τεχνολογίας βιομηχανικούς τομείς. Το έργο FEMINA χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) μέσω του προγράμματος διαπεριφερειακής συνεργασίας Interreg Europe και από εθνικούς πόρους. Στόχος του έργου είναι η συνεργασία μεταξύ περιφερειακών εταίρων για την ενσωμάτωση στις περιφερειακές πολιτικές οικονομικής ανάπτυξης μέτρων που προωθούν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και τη συμμετοχή των γυναικών σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) κάθε περιφέρειας.

Στο έργο FEMINA, 10 εταίροι (6 εκ των οποίων είναι αρχές περιφερειακής διοίκησης ή περιφερειακοί οργανισμοί σχετικοί με την έρευνα και καινοτομία) από 7 ευρωπαϊκά κράτη (Ελλάδα, Ιταλία, Νορβηγία, Ρουμανία, Ισπανία, Σουηδία, Ολλανδία) συνεργάζονται για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και Καλών Πρακτικών σχετικά με την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της συμμετοχής των γυναικών στους τομείς υψηλής τεχνολογίας της κάθε περιφέρειας, με έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησής τους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, και την ενίσχυση της ενσωμάτωσης της διάστασης των φύλων (gender dimension) στις περιφερειακές πολιτικές για την Ε&Κ. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και Καλών Πρακτικών θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και εφαρμογή Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης και την αξιολόγησή τους ως προς την επίτευξη των στόχων.

Από την Ελλάδα, στο έργο συμμετέχουν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Οι δύο οργανισμοί συνεργάζονται για την αποτύπωση της κατάστασης και την αναγνώριση εμποδίων και διευκολυντών σχετικά με τη γυναικεία απασχόληση και επιχειρηματικότητα σε τομείς υψηλής τεχνολογίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την αναγνώριση πιθανών λύσεων μέσω της ανταλλαγής Καλών Πρακτικών για την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας με τις άλλες περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο και την προσαρμογή των Καλών Πρακτικών στις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας. Οι δραστηριότητες αυτές θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη ενός Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης και την εφαρμογή του στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, κ. Ελένη Αποσπόρη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου και τη σελίδα του έργου στο Facebook.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Πηγή: epixeiro.gr